Integritetspolicy

Lika viktigt som träning kan vara för en god livsstil, lika viktigt är det för oss att du känner dig trygg och säker när du besöker vår webshop, och på hur vi bearbetar och hanterar dina personrelaterade uppgifter. Vi vill därför här redogöra för vilka uppgifter vi hanterar, hur och varför. Vidare kan du läsa mer om dina utökade rättigheter som träder i kraft och vem du kan vända dig till vid eventuella frågor i detta sammanhang.

 

1) Generellt

 1. Den här policyn om behandling av personuppgifter (Integritetspolicy) beskriver, hur Fitness & Nutrition ApS (”BilligFitness”, ”oss”, ”vår”, ”vi”) behandlar och samlar in upplysningar m våra kunder, härunder dig.
 2. Vår Integritetspolicy gäller för personuppgifter, som du ger till oss, eller som vi samlar in via BilligFitness hemsida, billigfitness.se (”websidan”) eller som vi samlar in via Facebook annonser.
 3. Den personuppgiftsansvariga är BilligFitness och kontakt till BilligFitness kan ske genom kontaktupplysningarna beskrivet under punkt 8.

2) Vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål och den lagliga grunden för behandlingen

 1. Vid att du besöker vår websida, insamlar vi helt automatiskt upplysningar om dig och din surfing och användning av websidan – t. ex. vilken typ av webbrowser du använder, din IP-lokalitet, vilka sökningar du företar på websidan, ditt nätverks lokalitet och informationer om din data.
 • Förmålet med att samla in informationen om dig är för att optimera användarupplevelsen och den funktionalitet vi har på websidan, samt för att ge målinriktad marknadsföring via Facebook, Instagram, Google och YouTube. Vi behandlar upplysningarna på detta nödvändiga sätt för att kunna ta tillvara våra intressen med att förbättra websidan och för att förbättra upplevelsen för dig som kund. Härunder för att kunna visa dig relevanta erbjudanden genom annonser på de tidigare nämna plattformar.
 • Den lagliga grunden för behandlingen är EU allmän dataskyddsförordning art 6, stk. 1, led f.

 

 

 

 

 1. Om du väljer att köpa en produkt eller att kommunicera med oss på websidan, samlar vi in upplysningar du själv avger t.ex.: ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt betalningssätt, upplysningar om vilka produkter din beställning/order innehåller och/eller eventuellt returnerat, leveranssätt, samt upplysningar om den IP-adress varifrån din beställning är gjord.

 

 • Det ändamål vi har är att vi kan leverera de varor, du har beställt på websidan och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, även förstått för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Upplysningar om dina köp kan vi också behandla för att följa andra lagkrav, så som bokföring och redovisning. Vid köp uppsamlas IP-adressen med det ändamålet att kunna förhindra bedrägeri.
 • Den lagliga grunden för behandlingen är EU allmän dataskyddsförordning art 6, stk. 1, led b, c och f.

 1. När du skriver dig upp till att ta emot vårt nyhetsbrev, samlar vi in upplysningar om ditt namn, din e-postadress och eventuellt mobiltelefonnummer.
 • Ändamålet är att kunna upprätthålla vårt intresse för att kunna leverera nyhetsbrev till dig.
 • Den lagliga grunden för behandlingen är EU allmän dataskyddsförordning art 6, stk. 1, led f.

 

 1. När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, kan du bli bett om att upplysa t.ex: ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, m.m. Förutom namn, adress och e-postadress väljer du själv vilka upplysningar du vill ge oss. Dessutom samlar vi upplysningar under ditt medlemskap om din användning av våra fördelar, tävlingar du deltar i m.m. Vi jämför dessa uppgifter med andra upplysningar vi har om dig, inkluderat upplysningar om vad du har köpt och eventuellt returnerat.

 

 • Ändamålet är att kunna administrera ditt medlemskap och leverera dig de åligganden och erbjuda de fördelar, som är förbundet med medlemskapet av nyhetsbrevet, samt att följa vårt intresse i att kunna skicka ut nyhetsbrev och göra målriktad marknadsföring.
 • Den lagliga grunden för behandlingen är EU allmän dataskyddsförordning art 6, stk. 1, led b och f. Du kommer vid registrering bli bedd om att ge ett särskilt samtycke till elektronisk marknadsföring.


4) Mottagare av personuppgifter

 

 1. Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och leveranssätt vidareges till antingen/både PostNord, GLS, Coolrunner och Webshipper som är dem som står för leveransen av varorna till dig.
 2. Uppgifter kan komma att överlämnas till externe samarbetspartners till för exempel teknisk drift och förbättringar av websidan, utskick av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring, inkluderat retargeting, samt till din bedömning av vårt företag och produkter. Dessa företag är databehandlare och under vår instruktion och behandlar data, som vi är ansvariga för. Databehandlare får inte använda uppgifterna till andra ändamål än att uppfylla avtalet med oss, och är underlagda förtrolighet om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlaravtal med alla databehandlare, som behandlar data på våra vägnar.
 3. Ut av några av de databehandlare vi använder oss av, är några av dem etablerade utanför EU. De nödvändiga garantier för överföring av uppgifter till USA och Canada är säkrade genom databehandlarnas certifiering under EU-U.S. Privacy Shiels jmf. EU allmän dataskyddsförordning art. 45.

  1. Kopia av Google LLC's certifiering kan hittas här:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  2. kopia av Facebook Inc.'s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
  3. Kopia av Klaviyos certifiering kan hittas här: https://www.klaviyo.com/blog/gdpr-for-ecommerce
  4. Kopia av Shopify certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNSNAA4&status=Active

 

5) Dina rättigheter

 

Du har som kund hos oss, rätt till att bli upplyst omkring dina rättigheter och de beskriver vi här nedanför för att skapa öppenhet och transparens omkring hur vi behandlar dina uppgifter:

 

 1. Rätten till insyn
  • Du är alltid berättigad till att be oss om upplysningar om bland annat, vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket ändamål registreringen skal tjäna, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter där eventuellt skulle vara, samt upplysningar om varifrån de uppgifter härrör.
  • Du har rätt till att få en kopia av de personuppgifter, som vi behandlar om dig. Önskar du en kopia av dina personuppgifter, skal du skicka en skriftlig begäran till cm@billigfitness.dk. Du kan bli bett om att dokumentera, att du är den du utger dig för att vara.

 2. Rätten till korrigering
  • Du har rätt till att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig själv korrigerade av oss. Skulle du bli uppmärksam på att där är ett fel i de uppgifter, som vi har registrerat om dig, uppmanar vi dig till att rikta en skriftlig förfrågan till oss, så att uppgifterna kan bli korrigerade.
  • Uppgifter, som vi har samlat in i förbindelse med din registrering till vårt nyhetsbrev, har du själv möjligheten att korrigera via log-in till din användarprofil.
 3. Rätten till radering
  • I vissa tillfällen har du rätt till att få delar av eller alla dina personuppgifter raderade av oss om du t.ex. återkallar ditt samtycke, och vi inte har en annan lag grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig t. ex för att vi ska kunna följa våra rättsliga plikter, eller för att lagkrav kan fastsättas, göras gällande eller försvaras, är vi inte pliktiga till att radera dina personuppgifter.
 4. Rätten till att begränsa behandling

  • Du har i vissa tillfällen rätt till att få begränsat behandlingen av dina personuppgifter till att bara bestå av lagring, t. ex om du menar att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.

 

 1. Rätten till dataportabilitet
  • Du har i vissa tillfällen rätt till att på personuppgifter, som du har tillhandahållit oss, utlevererade i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och har rätt till att överföra dessa uppgifter till en annan dataansvarig.
 2. Rätten till att invända
  • Du har till en var tid rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, med tanke på direkt marknadsföring, inkluderat den profilering som görs för att kunna ge målrätta vår direkta marknadsföring.
  • Du har dessutom till en var tid rätt till av anledningar, som berör din personliga situation att göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi företar på grundlag av våra legitima intressen jmf. Pkt. 2.1 och 2.3.
 3. Rätten till att dra tillbaka samtycke
  • Du har alltid rätt till att dra tillbaka ett samtycke som du har gett oss till en given behandling av personuppgifter, inkluderat till den profilering som görs av dig som medlem av nyhetsbrevet. Om du önskar att kalla tillbaka ditt samtycke, ber vi dig om att kontakta oss på cm@billigfitness.dk
 4. Rätten till att klaga

  Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på: info@billigfitness.se eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


6) Radering av persondata

 1. Upplysningar som är insamlat om din användning av websidan jmf. Pkt. 2.1 raderas senast, när du inte har använt dig av websidan på 1 år.
 2. Upplysningar som är insamlade i förbindelse med din registrering till vårt nyhetsbrev raderas, när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka, om vi inte har en annan grund för att behandla uppgifterna.
 3. Upplysningar som är insamlade i förbindelse med köp som du har genomfört på websidan jf. Pkt. 2.2 kommer som utgångspunkt att bli raderade 3 år efter utloppet av det kalenderår vari du genomförde ditt köp. Uppgifter kan dock sparas i längre tid om det är legitimt behov för längre lagring t.ex. om det är nödvändigt för att rättskrav kan fastsättas, göras gällande eller försvaras eller om lagring är nödvändigt för att vi kan uppfyll lagkrav. Redovisningsmaterial bevaras i 5 år till utgången av ett redovisningsår för att uppfylla kraven gällande lagen om bokföring.
 4. Upplysningar som vi har samlat in i förbindelse med din registrering till och under ditt medlemskap av vårt nyhetsbrev jf. Pkt. 2.4, raderar vi automatiskt: a) såvida du inte har loggat in på din användarprofil på 3 år, b) såvida du avregistrerar (suspenderar) ditt medlemskap till vårt nyhetsbrev och inte återaktiverar det innanför de närmaste 3 år, eller c) såvida du väljer bort ditt medlemskap till vårt nyhetsbrev.

 

7) Säkerhet

 1. Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot, att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt tillintetgörs, gås förlorade, ändras eller förringas samt mot, att de kommer till ovidkommandes vetskap eller missbrukas.
 2. Endast medarbetare, som har ett reellt behov för att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra deras arbete, har tillgång till dessa.

8) Kontaktuppgifter

 1. Fitness & Nutrition ApS är dataansvarig för de persondata som samlas in via websidan.
 2. Har du frågor eller bemärkningar till den här Integritetspolicyn eller önskar du att använda dig av en eller flera av dina rättigheter beskrivet i pkt. 5 kan du kontakta:

E-mail: info@billigfitness.se
Telefonnummer: 0410 - 88 02 12

Per post:
Fitness & Nutrition ApS
Karlebovej 59
3400 Hillerød

 

 

 1. Ändringar i Integritetspolicyn
  1. Såvida vi företar ändringar i Integritetspolicyn, bliver du orienterad om detta vid ditt nästa besök på websidan.
  2. Har du registrerat dig till vårt nyhetsbrev, bliver du orienterad om ändringarna i policyn vid utskick av information till din registrerade e-postadress
 2. Versioner
  1. Detta er version 1 av BilligFitness’s Integritetspolicy daterad den 25/05-2018